นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 • แผนผังองค์กร • การบริหารความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ
  ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเรา ดำเนินการในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งทางด้านการแข่งขัน กลุ่มตลาด เทคโนโลยี และสภาวะวิกฤติต่างๆ ดังนั้น หากมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จะส่งผลให้เห็นถึงความมั่นคงชองบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้ทุกยุคสมัย ทางบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด จึงจัดทำหลักบริหารความเสี่ยงภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ตั้งแต่การพิจารณาความเสี่ยงภายในองค์กรด้วยหลักการมองเชิงกระบวนการ (Process Approach) หมายถึง การพิจารณาถึงปัจจัยขาเข้า (Input), ปัจจัยขาออกหรือผลลัพธ์ (Output) และการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบ (Material), คน (Man), เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine), วิธีการ, การวัดผล (Measurement) ไปจนถึงพิจารณาความเสี่ยงภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ทิศทางของเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเรามีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • นโยบายสิ่งแวดล้อม
  เนื่องจากพวกเราชาวหงส์ไทยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จึงตัดสินใจดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
 1. การจัดตั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบ
 2. ปฎิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี
 3. จัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

ส่งผลให้บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เข้าสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว” อย่างเต็มรูปแบบ

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) คือ โครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ส่งผลให้

 1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
 2. เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดี และการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
 3. เกิดการสร้างงาน และการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม คนงานมีความปลอดภัย และมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น คัดสรรวัตถุดิบที่ได้รับรองจาก FSC จนสินค้ากล่องกระดาษลูกฟูกของเรา ได้รับรองการจัดทำระบบ FSC โดยหน่วยงานให้การรับรองชั้นนำของประเทศ

องค์การ FSC หรือ Forest Stewardship Council คือ องค์การที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ป่าทั่วโลก ที่ดำเนินการให้การรับรองและสนับสนุนการปลูกป่าทดแทนเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยยึดหลัก 10ประการ ดังนี้

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. สิทธิมนุษยชนและการทำงานของพนักงาน
 3. สิทธิมนุษยชนของชนพื้นเมือง ในการบริหารจัดการทรัพยากร
 4. ความสัมพันธ์ของชุมชน
 5. การสร้างกำไรจากป่าไม้อย่างยั่งยืน
 6. คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 7. การบริหารจัดการ
 8. การตรวจติดตามและประเมินผล
 9. ให้คุณค่าในการอนุรักษ์อย่างสูง
 10. การปรับปรุงกระบวนการบริหารคุณภาพ

พวกท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ผลิตโดยบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เกิดจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างแท้จริง และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งๆขึ้นไป

แหล่งที่มา : https://www.masci.or.th/wp-content/uploads/2016/01/2docgreen-1.pdf https://fsc.org/en/about-us

หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)

 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        ในฐานะที่บริษัทฯ ของเรา เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจโดยลูกค้า นอกจากความตระหนักในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พวกเราได้ตระหนักถึงการปกป้องทางด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยการสร้างเสริมสิทธิเสรีภาพของพนักงานในด้านของเชื้อชาติ, ศาสนา, การแสดงความคิดเห็น, การไม่เลือกปฏิบัติ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อให้กระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย เป็นธรรม และสอดคล้องต่อกฎหมาย

 • การคัดเลือกจัดซื้อและประเมินผู้ขาย